Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest to program reform i projektów strategicznych, którego celem jest odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, ale również jej wzmocnienie i uodpornianie na ewentualne kolejne kryzysy. Dokument zawiera propozycje podziału pieniędzy, które Polska dostanie z Unii Europejskiej.

Składa się on z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności oraz mniejszych funduszy i programów.

Krajowy Plan Odbudowy ma na celu naprawę szkód gospodarczych i społecznych po pandemii COVID-19 oraz uodpornienie i przygotowanie gospodarki na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy?

Dokument zawiera propozycje podziału pieniędzy, które Polska dostanie z Unii Europejskiej. Polska może liczyć na 57 mld euro – czyli 260 mld zł – unijnego wsparcia z czego:

 • 23,9 mld euro w formie dotacji
 • 34,2 mld euro w pożyczkach

Główne cele i obszary wsparcia Krajowego Planu Odbudowy

 • Zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy
 • Odporność i konkurencyjność gospodarki
 • Transformacja cyfrowa
 • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
 • Zielona, inteligentna mobilność

Kto może skorzystać z Krajowego Planu Odbudowy?

 • Zwykli Polacy, dzięki wprowadzeniu programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do Internetu
 • Przedsiębiorcy i Przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, w tym w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, handlu, gastronomii czy kultury)
 • Nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji
 • Samorządy terytorialne, m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniających czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne
 • Zielona transformacja miast (w tym małych i średnich) i ich obszarów funkcjonalnych, cyfrowa infrastruktura szkół czy zero emisyjny tabor autobusowy
 • Instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne
 • Podmioty spoza systemu administracji publicznej (takich jak stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe

Praca i emerytury – zmiany

W ramach obszaru „Odporność i konkurencyjność gospodarki” do KPO zostało wpisane kilka reform. M.in. wprowadzenie regulacji dotyczącej pracy zdalnej na stałe do kodeksu pracy.

Rząd chciałby wprowadzić również adekwatne wysokościowo świadczenia emerytalne.

Zielona energia

Polska w dalszym ciągu zamierza dbać o czyste powietrze i część środków przeznaczyć na zieloną energię.

Ze środków KPO nasz kraj zamierza zrealizować m.in.:

 • wymianę nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • termomodernizację budynków mieszkalnych
 • instalację OZE

Internet i e-administracja

W Krajowym Planie Odbudowy znalazł się także punkt dotyczący “Transformacji cyfrowej”. W ramach tego komponentu przewidziano inwestycje zapewniające dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach obecnych białych plam. Zwrócono bowiem uwagę, że wciąż ponad 35 procent gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu infrastruktury szerokopasmowej, umożliwiającej korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Ochrona zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy

W KPO podkreślono konieczność poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce, dostępności oraz świadczeń zdrowotnych. Poprawa ta ma polegać na:

 • modernizacji i doposażeniu obiektów dydaktycznych
 • nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która ma wprowadzić wsparcie finansowe dla studentów odpłatnych studiów na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2021/2022. Celem jest zwiększenie liczby personelu medycznego m.in. pielęgniarek oraz lekarzy
 • utworzeniu specjalistycznych centrów badawczych i analitycznych na potrzeby nauk medycznych

Zielona mobilność i zmiany dla kierowców

W KPO znalazł się również taki obszar jak „zielona, inteligentna mobilność”. W planach jest zakup niskoemisyjnego transportu zbiorowego – 110 szt. Taboru szynowego. Środki popłynąć mają również na pasażerski tabor kolei regionalnej. Ponadto w KPO poruszona została kwestia zmiany przepisów w zakresie wzmocnienia penalizacji wykroczeń drogowych (m.in. chodzi tu o karę w sytuacji braku wskazania przez właściciela pojazdu osoby nim kierującej w momencie popełnienia wykroczenia).

Podsumowanie

Po długotrwałych konsultacjach jest już zgoda w Unii Europejskiej na polski Krajowy Plan Odbudowy. Nie jest to jednak koniec procedury zatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy i nie oznacza to automatycznej wypłaty pieniędzy z unijnego funduszu. Wypłata środków uzależniona jest bowiem od spełnienia kryteriów, w przypadku Polski pierwsza transza pieniędzy może być wypłacona, jednak muszą być zrealizowane tzw. „kamienie milowe” i muszą być wprowadzone zmiany m.in. w sądownictwie, chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej.

By mogła się rozpocząć wypłata pieniędzy każdy kraj musi spełnić określone kryteria. W przypadku pierwszej transzy dla Polski są to wspomniane zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Komisja szacuje, że jeśli warunki zostaną spełnione, to Polska mogłaby zacząć otrzymywać pieniądze przed końcem roku. Minister finansów zapewnia, że na pewno stanie się to w drugim półroczu br.

Będziemy Państwa informować o szczegółach wrażania KPO

Udzielamy wsparcia w pozyskaniu dotacji i pożyczek z tego programu, skontaktuj się z nami: biuro@cdk-dotacjeunije.pl, 55 641 58 44 / 608 636 264 lub bezpośrednio z konsultantami namiary w zakładce KONTAKT.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *