Impuls – dotacja dla pomorskich mikro i małych firm z branży czasu wolnego, szczególnie dotkniętych przez pandemię COVID19.

Kto może składać wnioski?

 • podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy mikro lub mali,
 • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • PKD główny (przeważającej działalności) grantobiorcy musi zawierać się w wykazie wskazanym w poniższej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r.                       

W związku z czym uprawnione są do aplikowania podmioty posiadające PKD główny prowadzonej działalności taki jak:

55.20. Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)
55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
79.11.A – Agenci turystyczni
79.11.B – Pośrednicy turystyczni
79.12.Z – Organizatorzy turystyki
79.90.A – Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
79.90.B – Działalność informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe (w tym sprzęt, urządzenia, maszyny, narzędzia i wyposażenie), koszty instalacji nabytych środków trwałych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (w tym oprogramowania)

Jaka jest wartość dofinansowania? 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Jaka kwota dofinansowania? 

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.

Jakie projekty będą preferowane?

 • przedsięwzięcia ukierunkowane na cyfryzację
 • inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii
 • inwestycje związane z rozszerzeniem działalności, dzięki którym przedsiębiorcy wprowadzą do swojej oferty nowe produkty bądź usługi (nowe z punktu widzenia oferty przedsiębiorcy, a nie rynku)

Jacy przedsiębiorcy będą preferowani?

 • dotknięci skutkami kryzysu, wywołanego przez pandemię COVID-19, którzy odnotowali średni spadek przychodów z lat 2020-2021 w stosunku do roku 2019 wynoszący powyżej 25%
 • przedsiębiorcy, którzy zapewnią wkład własny do projektu powyżej minimalnego wymaganego poziomu (powyżej 30%),
 • przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach naboru RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20

Kiedy trwa nabór wniosków?

Wnioski można składać w terminie od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r.

Udzielamy wsparcia w pozyskaniu dotacji z programu „IMPULS”, skontaktuj się z nami: biuro@cdk-dotacjeunije.pl,  55 641 58 44 / 608 636 264 lub bezpośrednio z konsultantami namiary w zakładce KONTAKT.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *