W Polsce zakres obowiązywania standardów WCAG określa Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności. Określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. Opisuje procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.

KTO MUSI MIEĆ DOSTĘPNE STRONY ZGODNIE Z USTAWĄ?

Przede wszystkim podmioty publiczne. Są to jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Prawo wymaga zapewnienia dostępności przede wszystkim podstawowych danych, kontakt, narzędzi służących do kontaktu np. formularza kontaktowego, nawigacji, czyli w większości tego, co informatyk robi raz i co uwzględniają wszystkie stworzone przez niego bezpłatne dostępne szablony. Wymaga także zamieszczania deklaracji dostępności, dostępności BIP ( o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów), dokumentów urzędowych np. umów, co dotyczy tych organizacji, które np. świadczą usługi dla osób niepełnosprawnych i wówczas np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia mają być tak zbudowane, by nie stwarzać barier odbiorcom z niepełnosprawnościami. Wymagania nie dotyczą m.in. materiałów archiwalnych, materiałów od podmiotów trzecich, materiałów nie związanych z bieżącym działaniem, a np. na multimedia wprowadzony jest czas przejściowy.

Na mocy innych przepisów obowiązek dostępności stron www i prowadzenia dostępnych działań komunikacyjnych obowiązuje także wszystkie organizacje, które korzystają z dotacji unijnych, pod rygorem utraty dofinansowania. Tu nic się nie zmienia.

Tworzymy strony internetowe dla jednostek samorządowych oraz placówek oświatowych w oparciu o wymogi ustawowe. Do współpracy zachęcamy zarówno szkoły publiczne i niepubliczne, jednostki kultury, gminy oraz samorządy każdego szczebla.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza
Skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CDK Dotacje Unijne sp. z o. o. do celów związanych z realizacją usług oraz przekazywaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).