Rusza kolejna edycja konkursu dla pomorskich mikro i małych firm z branży czasu wolnego.  Można otrzymać dotację na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19

Ważną zmianą aby pozyskać grant – w porównaniu do pierwszej edycji konkursu – jest brak obowiązku spełniania warunku spadku przychodów o co najmniej 25 % liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Obecnie ten wymóg nie jest obowiązkowy, a jedynie premiujący i umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów.

Kolejna zmiana dopuściła również inne podmioty do możliwości skorzystania ze wsparcia – wnioski mogą składać organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od 01.01.2019 r., a działalność w zakresie branży czasu wolnego jest zapisana w Statucie obowiązującym co najmniej od 01.01.2019 r.

Wnioski będą przyjmowane: od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

Pozostałe warunki konkursu pozostały tożsame jak w pierwszej edycji.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Jaka kwota dofinansowania?

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.

Kto może składać wnioski?

 1.  podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy mikro lub mali,
 2.  podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3.  PKD główny (przeważającej działalności) grantobiorcy musi zawierać się w wykazie wskazanym w poniższej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r. W związku z czym uprawnione są do aplikowania podmioty posiadające PKD główny prowadzonej działalności taki jak:
 • 55.20. Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)
 • 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 79.11.A – Agenci turystyczni
 • 79.11.B – Pośrednicy turystyczni
 • 79.12.Z – Organizatorzy turystyki
 • 79.90.A – Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
 • 79.90.B – Działalność informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.Z* – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

* Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Kod 93.29.Z z dniem 01.08.2020 roku, został zlikwidowany i obecnie są to 2 różne kody: 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. W związku z tym, jeśli obecnie firma posiada PKD główny (przeważającej działalności) np. kod PKD 93.29.B bądź 93.29. A, ma możliwość aplikowania o wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe (w tym sprzęt, urządzenia, maszyny, narzędzia i wyposażenie), koszty instalacji nabytych środków trwałych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (w tym oprogramowania),

Jakie projekty będą preferowane?

 • przedsięwzięcia ukierunkowane na cyfryzację,
 • inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii,
 • inwestycje związane z rozszerzeniem działalności, dzięki którym przedsiębiorcy wprowadzą do swojej oferty nowe produkty bądź usługi (nowe z punktu widzenia oferty przedsiębiorcy, a nie rynku),

Jacy przedsiębiorcy będą preferowani?

 • dotknięci skutkami kryzysu, wywołanego przez pandemię COVID-19, którzy odnotowali średnioroczny
 • przedsiębiorcy, którzy zapewnią wkład własny do projektu powyżej minimalnego wymaganego poziomu (powyżej 30%),
 • przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach naboru RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20

 

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji konkursowej, skontaktuj się z nami:

biuro@cdk-dotacjeunije.pl, /55/ 641 58 44 lub bezpośrednio z konsultantami  – namiary w zakładce  O NAS – ZESPÓŁ

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *