Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

1. CDK Consulting sp. z o.o. jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych CDK Consulting sp. z o.o. przez Użytkowników.

2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnione osoby.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Użytkowników w celu przesłania informacji o ofercie CDK Consulting sp. z o.o. i możliwości skorzystania z usług Administratora. Użytkownik przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. W celu dokonania rejestracji na stronie www.cdk-consulting.pl , Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wskazanych w art. 3 ust. 2 Regulaminu CDK Consulting sp. z o.o.

3. W celu otrzymywania usługi newsletter Użytkownik zobowiązany jest podać poprawny adres swojej poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do przesyłania informacji o Administratorze i jego produktach, a także w celach statystycznych.

2. Dane kontaktowe Użytkownika używane są do celów informacyjnych, w szczególności w postaci świadczenia usługi newsletter. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi newsletter.

3. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Użytkowników, które zrezygnowały z otrzymywania zaproszeń do uczestnictwa w Portalu Doradczym, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu informowania o usługach i produktach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymywania zaproszeń do uczestnictwa w CDK Consulting sp. z o.o.

4. W przypadku udziału Użytkowników w zorganizowanych przez Administratora konkursach, dane kontaktowe Użytkowników wykorzystywane są do sprawnego ich przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

2. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w ust. 1 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres biuro@cdk-consulting.pl  stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz poczty e-mail Użytkownika.

3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.

Artykuł 7. Polityka cookies

1. Administrator stosuje pliki „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z CDK Consulting sp. z o.o.

2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

3. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z CDK Consulting sp. z o.o., może jednak spowodować utrudnienia.

5. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.